inbraakwerende vitrines – ontwerpen, testen, product

25/02/2014 – 15:57

Er bestaan voor de inbraakwerendheid van vitrines geen nationale of internationale normen.

Er bestaan wel NEN en EN normen over inbraakwerendheid van gevelelementen en inbraakwerendheid van glas, plus allerlei normen en kwalificaties op het gebied van hang- en sluitwerk, alarmsignalering en technische alarmtransmissie. Daarnaast bestaan er branche- en overheidseisen over de verificatie en opvolging van alarmen.

Vitrines kunnen worden samengesteld uit allerlei elementen waar normen aangaande inbraakwerendheid voor bestaan, zoals glas en hang- en sluitwerk en elektronische alarmsignalering. Deze normen zeggen echter onvoldoende over de uiteindelijke inbraakwerendheid van de vitrines.

Voorafgaand aan het ontwerp zal moeten worden bepaald aan welke inbraakwerendheid de vitrines moeten voldoen. Die inbraakwerendheid moet worden geformuleerd in een tijdseenheid – 3, 5, 10 minuten – gekoppeld aan het gereedschap waarmee een aanval op de vitrine redelijkerwijs kan worden verwacht. Er zal getest moeten worden of de vitrines voldoen aan de gestelde eisen. Er moet dus ook een testprotocol worden opgesteld, waarbij onderscheid moet worden gemaakt tussen contacttijd bij het testen en totale testtijd. Met contacttijd wordt bedoeld de feitelijke aanval op de vitrine tijdens de test. De testtijd wordt bepaald door de contacttijd plus de tijd nodig om te wisselen van gereedschappen en ‘bedenktijd’ tijdens de test. Bij het bepalen van de inbraakwerendheid van de vitrine in een tijdseenheid wordt bedoeld contacttijd.  Naast die contacttijd moet tevens bepaald worden hoe lang de totale testtijd mag duren. Wanneer de contacttijd bepaald wordt op 3 minuten, dan kan daar bijvoorbeeld een testtijd van 10 minuten aan gekoppeld worden. Zaken die geregeld moeten worden in de contractdocumenten (bestek) bij de aanbesteding van de werkzaamheden. Het testprotocol moet ook in de contractdocumenten worden opgenomen.

De gereedschapsset: in het programma van eisen over de vitrines moet bij het onderdeel inbraakwerendheid naast de contacttijd ook bepaald worden tegen welk gereedschappen de vitrines de gehele contacttijd bestand moeten zijn. De keuze voor het gereedschap moet realistisch zijn, zoals bijvoorbeeld schroevendraaier, (klauw)hamer, koevoet, en klein accu-elektrisch handgereedschap.

Voorkomen moet worden dat eindeloos getest wordt totdat eindelijk het gewenste resultaat daar is. Bovendien, wie draait voor al die kosten van het testen op?

De eerste test komt ten laste van de opdrachtgever. Volgende testen vinden plaats voor rekening van de opdrachtnemer. In het testprotocol, en dus ook in de contractdocumenten, staat vermeld hoeveel testen maximaal mogen plaatsvinden.

Het is bij de aanbesteding belangrijk dat met partijen in zee gegaan wordt die deskundigheid bezitten op het terrein van inbraakwerende constructies. Dit blijkt in de praktijk belangrijker dan ervaring met de bouw van vitrines. Voorkeur gaat vanzelfsprekend uit naar een partij die met beide ervaring heeft.

Algemene kenmerken van inbraakwerende vitrines:

- gelaagd glas met polycarbonaat of kevlar als tussenlaag;

- glas dient gevat te zijn in stalen (niet kunststof of aluminium) frames; glas op glas lijmverbindingen bieden geen hoogwaardige inbraakwerendheid;

- de vitrines dienen vast bevestigd te zijn op de ondergrond;

- sloten dienen op basis van eurosloten en eurocilinders of gelijkwaardig met doorboorbeveiliging;

- de vitrines en sloten dienen voorzien te zijn van gecertificeerde elektronische alarmsignalering;

- de alarmverificatie en -opvolging dienen in overeenstemming te zijn met de gerealiseerde inbraakwerendheid (in tijd uitgedrukt).

Ton Cremers

24 februari 2014

Post a Comment